Algemene voorwaarden

Ons kantoor doet er alles aan om aan haar cliënten een optimale dienstverlening te verstrekken. Een vlotte interactie en samenwerking tussen advocaat en cliënt is daarbij zeer belangrijk. De dienstverlening van een advocaat is immers maatwerk, gebaseerd op concrete feiten.

1. Algemene informatie

YPRIUS ADVOCATEN is een samenwerkingsvorm zonder rechtspersoonlijkheid.  Tenzij anders aangegeven worden YPRIUS ADVOCATEN vertegenwoordigd door BVBA ADVOCAAT CURD VANACKER, voor wie Mr. Curd VANACKER optreedt.  BVBA ADVOCAAT CURD VANACKER is ingeschreven in Ieper bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0480.060.621. BVBA ADVOCAAT CURD VANACKER heeft drie vestigingseenheden, met name in Ieper, in Heule (balie Kortrijk) en in Merkem-Houthulst (Balie Veurne).


2. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten geleverd door de advocaten werkzaam bij YPRIUS ADVOCATEN ten aanzien van hun cliënten. De contractuele relatie bestaat tussen de cliënt en BVBA ADVOCAAT CURD VANACKER, zelfs indien de cliënt slechts contact heeft met één of meer bepaalde advocaten werkzaam bij BVBA ADVOCAAT CURD VANACKER.

In geval van tegenstrijdigheid zullen deze algemene voorwaarden primeren op enige andersluidende algemene voorwaarden van de cliënt, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. Afspraken die zouden afwijken van één of meer bedingen van deze algemene voorwaarden zullen enkel het beding of de bedingen vervangen waarvan zij afwijken. De overige bedingen blijven onverkort van toepassing.


3. Overeenkomst

De advocaten werkzaam bij YPRIUS ADVOCATEN verrichten hun diensten in naam en voor rekening van BVBA ADVOCAAT CURD VANACKER, tenzij zij voor een bepaald dossier uitdrukkelijk hebben aangegeven dat zij dit behandelen in eigen beheer.

BVBA ADVOCAAT CURD VANACKER IR is de enige contractspartij van de cliënt voor iedere dienstverlening uitgevoerd door haar advocaten-vennoten, advocaten-medewerkers, advocaten-stagiairs en aangestelden. Wanneer een advocaat verbonden aan YPRIUS ADVOCATEN een dossier in eigen beheer behandelt, is evenwel uitsluitend de desbetreffende advocaat contractspartij van zijn cliënt.

De overeenkomst tussen BVBA ADVOCAAT CURD VANACKER en de cliënt komt tot stand op het ogenblik dat BVBA ADVOCAAT CURD VANACKER haar dienstverlening aanvangt.

4. Voorwerp van de dienstverlening

De dienstverlening van BVBA ADVOCAAT CURD VANACKER kan onder meer betrekking hebben op adviesverlening, bijstand bij bemiddeling, bijstand bij onderhandelingen, bijstand bij procedures, bijstand bij deskundigenonderzoeken, optreden als lasthebber. Partijen zullen het precieze voorwerp van de dienstverlening van BVBA ADVOCAAT CURD VANACKER bij aanvang van de werkzaamheden duidelijk overleggen en, indien nodig, bij de verdere uitvoering ervan.

De verbintenissen van BVBA ADVOCAAT CURD VANACKER zijn geen resultaatsverbintenissen maar inspanningsverbintenissen.


5. Interne taakverdeling

Tenzij de cliënt zich hiertegen uitdrukkelijk verzet, is BVBA ADVOCAAT CURD VANACKER vrij om dossiers of bepaalde aspecten ervan intern te verdelen onder haar medewerkers-advocaten. Deze interne verdeling zal zo veel als mogelijk gebeuren volgens de voorkeurmateries van de advocaten en/of de wensen van de cliënt. Waar nodig wordt gewerkt in teamverband. De dominus litis behoudt steeds de supervisie over het dossier.


6. Informatie

De cliënt verstrekt aan BVBA ADVOCAAT CURD VANACKER, zowel bij de aanvang van de overeenkomst als tijdens de duur ervan, desgevallend op verzoek van BVBA ADVOCAAT CURD VANACKER, stipt alle informatie die vereist is om de optimale uitvoering van haar dienstverlening mogelijk te maken. BVBA ADVOCAAT CURD VANACKER is niet aansprakelijk voor schade die zou voortvloeien uit onjuiste of onvolledige informatie verstrekt door de cliënt.

In geval de cliënt na hiertoe te zijn verzocht door BVBA ADVOCAAT CURD VANACKER nalaat binnen de gestelde periode de gevraagde info te verschaffen of bepaalde formaliteiten te vervullen, behoudt BVBA ADVOCAAT CURD VANACKER zich het recht voor haar prestaties op te schorten en de reeds geleverde diensten te factureren.

Het voeren van juridische procedures brengt bepaalde kosten met zich mee, waaronder naast de eigen advocatenkosten, de gerechtskosten. In principe dient (in burgerlijke zaken) de in het ongelijk gestelde partij de (gerechts)kosten te dragen. Deze kosten omvatten doorgaans de dagvaardingskosten en een rechtsplegingsvergoeding, d.i. een forfaitaire tegemoetkoming in de kosten en erelonen van de advocaat van de in het ongelijk gestelde partij. Het bedrag van deze rechtsplegingsvergoeding wordt vastgesteld volgens bepaalde regels en (periodiek geïndexeerde) tariefschalen. Voor andere procedures - strafprocedures, administratieve procedures... - gelden specifieke, al dan niet gelijkaardige, regels.


7. Beroep op derden

Indien het voor de uitvoering van de dienstverlening noodzakelijk is dat een beroep gedaan wordt op een gerechtsdeurwaarder of een vertaler, laat de cliënt de keuze daarvan aan BVBA ADVOCAAT CURD VANACKER. Hetzelfde geldt voor het uitvoeren van eenvoudige taken (neerleggen van een procedurestuk, verschijnen op een (inleidings)zitting, ...) door een plaatselijke advocaat.

Indien het voor de uitvoering van de dienstverlening noodzakelijk is dat een beroep gedaan wordt op andere derden, zoals (buitenlandse) advocaten, notarissen, accountants, revisoren of deskundigen, worden deze gekozen in overleg met de cliënt. Onverminderd dit overleg, is BVBA ADVOCAAT CURD VANACKER in de uitvoering van haar opdracht, door de cliënt als lasthebber steeds gemandateerd om dergelijke dienstverstrekkers opdrachten te verlenen in naam en voor rekening van de cliënt, in welk geval de factuur van de dienstverstrekker waarop beroep wordt gedaan op naam van de cliënt zal uitgereikt worden en die factuur door de cliënt rechtstreeks in handen van de betrokken dienstverstrekker dient te worden voldaan.


8. Vergoeding

§1. BVBA ADVOCAAT CURD VANACKER heeft het recht haar werkzaamheden, administratiekosten en voorgeschoten kosten periodiek aanrekenen aan de cliënt. Specificatie van de verrichte werkzaamheden en de kosten wordt op het eerste verzoek van de cliënt toegestuurd.

§2. Tenzij anders overeengekomen werd, worden de verrichte werkzaamheden onder de post erelonen aangerekend op basis van een vast bedrag door BVBA ADVOCAAT CURD VANACKER bepaald, waarbij naast de aard, de complexiteit, de inzet en het dringend karakter van de zaak, in hoofdzaak rekening wordt gehouden met de tijd die aan een bepaald dossier wordt besteed en met het basisuurtarief van de advocaten die de betrokken prestaties verrichtten.

BVBA ADVOCAAT CURD VANACKER bepaalt het basisuurtarief eveneens in functie van de aard van de zaak, de inzet van de zaak, de moeilijkheidsgraad van de zaak, de ervaring van de behandelde advocaat in de betrokken rechtsmaterie en het dringend karakter van de opdracht.

De basisuurtarieven worden jaarlijks geïndexeerd en kunnen bovendien steeds worden aangepast, op individuele basis per advocaat. De cliënt kan steeds alle geactualiseerde basisuurtarieven opvragen bij BVBA ADVOCAAT CURD VANACKER.

Onverminderd de aanrekening van erelonen, worden de administratie- en kantoorkosten, waaronder kosten voor de opening van het dossier of deeldossiers, dactylografiekosten, afdruk- en kopiekosten, verzendingskosten, telefoonkosten, ... aangerekend onder de post administratiekosten, onder de vorm van een forfaitair kostenpercentage op de aangerekende erelonen.

BVBA ADVOCAAT CURD VANACKER en de cliënt kunnen onderling - bijvoorbeeld voor onbetwiste zaken en eenvoudigere zaken - andere formules voor de berekening van de erelonen en de administratiekosten overeenkomen. Dergelijke formules kunnen onder meer bestaan in:

de aanrekening van een forfaitair bedrag per zaak of per zaak per aanleg;  Indien er op basis van een vaste prijsopgave wordt gewerkt, zijn kosten aan derden (cfr. supra) nooit in de prijsofferte inbegrepen – tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.
de aanrekening van enkel intresten, schadebeding en/of de rechtsplegingsvergoeding per zaak (ongeacht of deze bedragen effectief kunnen worden gerecupereerd door de cliënt).

De kosten die BVBA ADVOCAAT CURD VANACKER heeft voorgeschoten aan derden, zoals griffies, hypotheekkantoren, registratiekantoren, officiële of officieuze databanken, derde-advocaten, gerechtsdeurwaarders, notarissen, vertalers, accountants, revisoren, deskundigen en (binnenlandse en buitenlandse) instanties, worden onder de post kosten afzonderlijk aangerekend op basis van de werkelijk gedragen kosten (meer BTW indien van toepassing).

§3. BVBA ADVOCAAT CURD VANACKER behoudt zich het recht voor om aan de cliënt voor de aanvang van en in de loop van zijn werkzaamheden een provisie te vragen d.m.v. een provisiestaat en om pas haar werkzaamheden aan te vatten respectievelijk voort te zetten of kosten voor te schieten na de betaling ervan. Onder een staat van kosten en erelonen in deze voorwaarden wordt eveneens een provisiestaat verstaan.

Een provisie is een forfaitair bedrag dat de cliënt betaalt aan BVBA ADVOCAAT CURD VANACKER voorafgaand aan een tussentijdse staat of eindstaat. Die provisie kan betrekking hebben op reeds geleverde prestaties of voorgeschoten kosten, of kan een voorschot zijn op nog te leveren prestaties of te maken kosten, of een combinatie van beide. In de tussentijdse staat of eindstaat worden de provisies op het totale bedrag in mindering gebracht.

§4. De vermelding van een staat van een factuur in de boekhouding van BVBA ADVOCAAT CURD VANACKER geldt als bewijs van verzending ervan en ontvangst door de bestemmeling.

§5. Indien de cliënt niet akkoord gaat met een factuur dient hij deze op straffe van verval van recht binnen de veertien dagen na factuurdatum schriftelijk en gemotiveerd te protesteren.

§6. Tenzij anders overeengekomen werd, zijn alle ereloonstaten betaalbaar op de zetel van BVBA ADVOCAAT CURD VANACKER, zonder korting, binnen 15 dagen na factuurdatum.

Indien een staat van erelonen en kosten niet betaald wordt tegen de vervaldag van de staat heeft BVBA ADVOCAAT CURD VANACKER, zonder de cliënt voorafgaand aangetekend in gebreke te moeten stellen, het recht om verwijlintresten aan een intrestvoet van 10 % aan te rekenen vanaf de factuurdatum tot op de datum van volledige betaling evenals het recht om een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het laattijdig betaalde bedrag aan te rekenen, onverminderd haar recht op de gerechtskosten (inclusief de toepasselijke rechtsplegingsvergoeding), moest een gerechtelijke invordering volgen.

Tevens heeft BVBA ADVOCAAT CURD VANACKER in dit geval het recht hetzij om de uitvoering van haar werkzaamheden in alle dossiers met de betrokken cliënt te schorsen tot op het ogenblik dat alle staten integraal betaald zijn, hetzij om de globale samenwerking met de cliënt met onmiddellijke ingang te beëindigen.

BVBA ADVOCAAT CURD VANACKER is niet aansprakelijk voor schade die zou voortvloeien uit de schorsing van haar werkzaamheden of de beëindiging van haar overeenkomst met de cliënt.

§6. Indien BVBA ADVOCAAT CURD VANACKER in een zaak de belangen van meerdere cliënten behartigt, zijn al deze cliënten hoofdelijk en ondeelbaar gehouden tot betaling van de staten van erelonen en kosten die betrekking hebben op deze zaak (desgevallend vermeerderd met de aanhorigheden vermeld in §5 en alle invorderingskosten), en dit ongeacht aan welke cliënt BVBA ADVOCAAT CURD VANACKER haar facturen heeft opgemaakt.


9. Derdengelden

§1. BVBA ADVOCAAT CURD VANACKER stort alle bedragen die zij voor haar cliënt ontvangt binnen de kortst mogelijke tijd door aan de cliënt. Indien BVBA ADVOCAAT CURD VANACKER een bedrag niet onmiddellijk kan doorstorten, verwittigt zij de cliënt van de ontvangst van het bedrag en brengt zij hem op de hoogte van de reden waarom het bedrag niet wordt doorgestort.

§2. BVBA ADVOCAAT CURD VANACKER mag op de bedragen die zij ontvangt voor rekening van de cliënt sommen inhouden tot dekking van de bedragen die de cliënt aan haar verschuldigd is. Zij brengt de cliënt hiervan op de hoogte.

§3. BVBA ADVOCAAT CURD VANACKER stort alle bedragen die zij van de cliënt ontvangt voor rekening van derden onmiddellijk door aan deze derden.


10. Klachten

Indien u een klacht hebt over ons kantoor of ontevreden bent over de behandeling van uw zaak, is het wenselijk deze eerst te bespreken met de advocaat die uw zaak behandelt.


11. Aansprakelijkheid

§1. Het kantoor is verzekerd in beroepsaansprakelijkheid bij nv Amlin Europe. De beroepsaansprakelijkheid van BVBA ADVOCAAT CURD VANACKER en van de advocaten werkzaam bij BVBA ADVOCAAT CURD VANACKER is onder deze polis beperkt tot het verzekerde bedrag van € 1.250.000,00 per schadegeval.

§2. De cliënt vindt voormelde verzekering van BVBA ADVOCAAT CURD VANACKER en haar advocaten voldoende en aanvaardt dat de vergoeding van de schade die hij lijdt ten gevolge van een (zelfs grove) beroepsfout van BVBA ADVOCAAT CURD VANACKER en/of haar advocaten en/of aangestelden wordt beperkt tot het bedrag waarvoor BVBA ADVOCAAT CURD VANACKER en haar advocaten onder voormelde polis effectief gedekt en verzekerd zijn.

§3. Indien de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar de schade niet dekt, wordt de globale aansprakelijkheid van BVBA ADVOCAAT CURD VANACKER, haar advocaten en aangestelden, zowel contractueel als buitencontractueel, beperkt in hoofdsom, kosten en intresten tot het bedrag excl. BTW dat werd aangerekend in het dossier waarin de aansprakelijkheid wordt weerhouden, en bij gebreke aan dergelijk dossier tot maximaal € 7.500 per schadegeval.

§4. BVBA ADVOCAAT CURD VANACKER en haar advocaten kunnen onder geen enkel beding aansprakelijk gesteld worden voor indirecte schade, gevolgschade, gebruiksderving of winstderving geleden door de cliënt of door derden.

§5. Onverminderd voorgaande zijn BVBA ADVOCAAT CURD VANACKER en haar advocaten niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van derden die worden ingeschakeld bij de uitvoering van hun dienstverlening, indien hen opdracht werd verleend namens en voor rekening van de cliënt. In zodanig geval kan BVBA ADVOCAAT CURD VANACKER derhalve ook niet hoofdelijk of ondeelbaar gehouden zijn met dergelijke derde tot betaling van welkdanige vergoeding aan de cliënt.

§6. Niettegenstaande BVBA ADVOCAAT CURD VANACKER redelijke inspanningen levert om haar e-mails en bijlagen te vrijwaren van virussen of andere defecten die computers of een IT systeem kunnen affecteren, blijft het de verantwoordelijkheid van de cliënt om ervoor te zorgen dat gepaste maatregelen bestaan teneinde de computers en het IT systeem van de cliënt tegen dergelijke virussen of defecten te beschermen. BVBA ADVOCAAT CURD VANACKER aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enig verlies of schade die het gevolg is van het ontvangen of gebruiken van elektronische communicatie afkomstig van BVBA ADVOCAAT CURD VANACKER.


12. Intellectuele eigendomsrechten

Het is de cliënt niet toegestaan om de door BVBA ADVOCAAT CURD VANACKER gemaakte adviezen, nota's, contracten, processtukken, documenten en alle andere intellectuele werkzaamheden ongeacht in welke vorm, zonder haar voorafgaandelijke schriftelijke toestemming, zelf of met behulp van derden openbaar te maken of op welke wijze ook te gebruiken, andere dan in het kader van de aan BVBA ADVOCAAT CURD VANACKER toegekende opdracht.


13. Beëindiging

§1. Zowel de cliënt als BVBA ADVOCAAT CURD VANACKER hebben het recht om de overeenkomst te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder motivering te beëindigen.

De cliënt is in dit geval verplicht om alle werkzaamheden en kosten tot op de datum van beëindiging van de overeenkomst te voldoen. BVBA ADVOCAAT CURD VANACKER maakt een slotfactuur op en bezorgt deze aan de cliënt.

Voor zover wettelijk en deontologisch toegestaan kan BVBA ADVOCAAT CURD VANACKER zich beroepen op haar retentierecht alvorens haar dossier aan de cliënt over te maken.

§2. BVBA ADVOCAAT CURD VANACKER is niet aansprakelijk voor schade die zou voortvloeien uit de beëindiging van haar overeenkomst met de cliënt.


14. Archivering

BVBA ADVOCAAT CURD VANACKER archiveert na beëindiging van elke opdracht het dossier en bewaart dit vervolgens voor een periode van vijf jaar. Originele documenten kunnen aan de cliënt terugbezorgd worden en dienen desgevallend door hem te worden gearchiveerd. Na voormelde periode van vijf jaar heeft BVBA ADVOCAAT CURD VANACKER het recht om het dossier te vernietigen.

15. Wijziging

BVBA ADVOCAAT CURD VANACKER behoudt zich het recht voor om onderhavige algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen.

16. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

§1. Alle overeenkomsten tussen BVBA ADVOCAAT CURD VANACKER en de cliënt zijn uitsluitend onderworpen aan het Belgische recht.

§2. Partijen regelen hun geschillen bij voorkeur minnelijk.

§3. Voor ereloongeschillen bestaat een buitengerechtelijke geschillenregeling via de Orde van Advocaten te Ieper.

§4. Uitsluitend de rechtbanken van Ieper zijn bevoegd om kennis te nemen van enig geschil tussen BVBA ADVOCAAT CURD VANACKER en de cliënt.


ID-plicht

In het kader van bestrijding van witwaspraktijken hebben wij de wettelijke verplichting om een cliënt te identificeren vooraleer de samenwerking wordt gestart. 

 

Bereken gratis uw verkeersboete
Incasso onbetaalde facturen, no cure no pay
Formules juridische bijstand
Vraag gratis offerte
Eerste advies voor vaste prijs, maak afspraak