Debiteurenbeheer

1. Algemene informatie.

YPRIUS ADVOCATEN is een groepering van advocaten in de zin van artikel 170.3. van de Codex Deontologie voor advocaten. Onder "groepering van advocaten" wordt verstaan: een samenwerkingsverband waarvan de leden enkel contractueel hebben vastgelegd hoe zij gemeenschappelijke diensten ter ondersteuning van de beroepsuitoefening van haar leden organiseren en hoe ze de kosten daarvan delen ".

YPRIUS ADVOCATEN groepeert de volgende advocaten die elk afzonderlijk verantwoordelijk zijn voor de dossiers die zij behandelen: BV ADVOCAAT CURD VANACKER, (KBO 0480.060.621) en mr. Marie-Hélène DEBAERE (KBO 0538.569.932)

2. Toepasselijkheid.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten geleverd door de advocaten werkzaam bij YPRIUS ADVOCATEN ten aanzien van hun cliënten. De contractuele relatie bestaat tussen de cliënt en BVBA ADVOCAAT CURD VANACKER of Marie-Hélène DEBAERE zelfs indien de cliënt slechts contact heeft met één of meer bepaalde advocaten werkzaam bij YPRIUS ADVOCATEN.

In geval van tegenstrijdigheid zullen deze algemene voorwaarden primeren op enige andersluidende algemene voorwaarden van de cliënt, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. Afspraken die zouden afwijken van één of meer bedingen van deze algemene voorwaarden zullen enkel het beding of de bedingen vervangen waarvan zij afwijken. De overige bedingen blijven onverkort van toepassing.

3. Overeenkomst.

De advocaten werkzaam bij YPRIUS ADVOCATEN verrichten hun diensten in naam en voor rekening van BV ADVOCAAT CURD VANACKER of mr. Marie-Hélène DEBAERE , tenzij zij voor een bepaald dossier uitdrukkelijk hebben aangegeven dat zij dit behandelen in eigen beheer.

BV ADVOCAAT CURD VANACKER of mr. Marie-Hélène DEBAERE is de enige contractspartij van de cliënt voor iedere dienstverlening uitgevoerd door haar advocaten-vennoten, advocaten-medewerkers, advocaten-stagiairs en aangestelden.

Wanneer een advocaat verbonden aan YPRIUS ADVOCATEN een dossier in eigen beheer behandelt, is evenwel uitsluitend de desbetreffende advocaat contractspartij van zijn cliënt.

De overeenkomst tussen BVBA ADVOCAAT CURD VANACKER mr. Marie-Hélène DEBAERE en de cliënt komt tot stand op het ogenblik dat de dienstverlening aanvangt.

4. Voorwerp van de dienstverlening.

De dienstverlening van YPRIUS ADVOCATEN kan onder meer betrekking hebben op adviesverlening, bijstand bij bemiddeling, bijstand bij onderhandelingen, bijstand bij procedures, bijstand bij deskundigenonderzoeken, optreden als lasthebber. Partijen zullen het precieze voorwerp van de dienstverlening van YPRIUS ADVOCATEN bij aanvang van de werkzaamheden duidelijk overleggen en, indien nodig, bij de verdere uitvoering ervan.

YPRIUS ADVOCATEN streeft een optimale dienstverlening na waarbij het engagement van een middelenverbintenis wordt aangenomen, en tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders afgesproken geen resultaatsverbintenis.

Ons adviezen zijn gesteund op ons begrip van de relevante wetgeving, rechtspraak en gebruiken en praktijken die van toepassing zijn op het moment dat het advies wordt gegeven. Latere wetswijzigingen of wijzigingen in de gebruiken kunnen dienvolgens een weerslag hebben op de conclusies vervat in dergelijk advies.

5. Interne taakverdeling.

Tenzij de cliënt zich hiertegen uitdrukkelijk verzet, is YPRIUS ADVOCATEN vrij om dossiers of bepaalde aspecten ervan intern te verdelen onder haar medewerkers-advocaten. Deze interne verdeling zal zo veel als mogelijk gebeuren volgens de voorkeurmateries en specialisaties van de advocaten en/of de wensen van de cliënt. Waar nodig wordt gewerkt in teamverband. De dominus litis behoudt steeds de supervisie over het dossier.

6. Informatie.

De cliënt verstrekt aan YPRIUS ADVOCATEN, zowel bij de aanvang van de overeenkomst als tijdens de duur ervan, desgevallend op verzoek van YPRIUS ADVOCATEN, stipt alle informatie die vereist is om de optimale uitvoering van haar dienstverlening mogelijk te maken. YPRIUS ADVOCATEN is niet aansprakelijk voor schade die zou voortvloeien uit onjuiste of onvolledige informatie verstrekt door de cliënt.

In geval de cliënt na hiertoe te zijn verzocht door YPRIUS ADVOCATEN nalaat binnen de gestelde periode de gevraagde info te verschaffen of bepaalde formaliteiten te vervullen, behoudt YPRIUS ADVOCATEN zich het recht voor haar prestaties op te schorten en de reeds geleverde diensten te factureren.

Het voeren van juridische procedures brengt bepaalde kosten met zich mee, waaronder naast de eigen advocatenkosten, de gerechtskosten. In principe dient (in burgerlijke zaken) de in het ongelijk gestelde partij de (gerechts)kosten te dragen. Deze kosten omvatten doorgaans de dagvaardingskosten en een rechtsplegingsvergoeding, d.i. een forfaitaire tegemoetkoming in de kosten en erelonen van de advocaat van de in het ongelijk gestelde partij. Het bedrag van deze rechtsplegingsvergoeding wordt vastgesteld volgens bepaalde regels en (periodiek geïndexeerde) tariefschalen. Voor andere procedures - strafprocedures, administratieve procedures... - gelden specifieke, al dan niet gelijkaardige, regels.

7. Beroep op derden.

Indien het voor de uitvoering van de dienstverlening noodzakelijk is dat een beroep gedaan wordt op een gerechtsdeurwaarder of een vertaler, laat de cliënt de keuze daarvan aan YPRIUS ADVOCATEN. Hetzelfde geldt voor het uitvoeren van eenvoudige taken (neerleggen van een procedurestuk, verschijnen op een (inleidings)zitting, ...) door een plaatselijke advocaat.

Indien het voor de uitvoering van de dienstverlening noodzakelijk is dat een beroep gedaan wordt op andere derden, zoals (buitenlandse) advocaten, notarissen, accountants, revisoren of deskundigen, worden deze gekozen in overleg met de cliënt. Onverminderd dit overleg, is YPRIUS ADVOCATEN in de uitvoering van haar opdracht, door de cliënt als lasthebber steeds gemandateerd om dergelijke dienstverstrekkers opdrachten te verlenen in naam en voor rekening van de cliënt, in welk geval de factuur van de dienstverstrekker waarop beroep wordt gedaan op naam van de cliënt zal uitgereikt worden en die factuur door de cliënt rechtstreeks in handen van de betrokken dienstverstrekker dient te worden voldaan.

8. Vergoeding.

§1. YPRIUS ADVOCATEN heeft het recht haar werkzaamheden, administratiekosten en voorgeschoten kosten periodiek aanrekenen aan de cliënt. Specificatie van de verrichte werkzaamheden en de kosten wordt op het eerste verzoek van de cliënt toegestuurd.

§2. Tenzij anders overeengekomen werd, worden de verrichte werkzaamheden onder de post erelonen aangerekend op basis van een vast bedrag door YPRIUS ADVOCATEN bepaald, waarbij naast de aard, de complexiteit, de inzet en het dringend karakter van de zaak, in hoofdzaak rekening wordt gehouden met de tijd die aan een bepaald dossier wordt besteed en met het basisuurtarief van de advocaten die de betrokken prestaties verrichtten.

YPRIUS ADVOCATEN bepaalt het basisuurtarief eveneens in functie van de aard van de zaak, de inzet van de zaak, de moeilijkheidsgraad van de zaak, de ervaring van de behandelde advocaat in de betrokken rechtsmaterie en het dringend karakter van de opdracht.

De basisuurtarieven worden jaarlijks geïndexeerd en kunnen bovendien steeds worden aangepast, op individuele basis per advocaat. De cliënt kan steeds alle geactualiseerde basisuurtarieven opvragen bij YPRIUS ADVOCATEN.

Onverminderd de aanrekening van erelonen, worden de administratie- en kantoorkosten, waaronder kosten voor de opening van het dossier of deeldossiers, dactylografiekosten, afdruk- en kopiekosten, verzendingskosten, telefoonkosten, ... aangerekend onder de post administratiekosten, desgevallend onder de vorm van een forfaitair kostenpercentage op de aangerekende erelonen.

YPRIUS ADVOCATEN en de cliënt kunnen onderling - bijvoorbeeld voor onbetwiste zaken en eenvoudigere zaken - andere formules voor de berekening van de erelonen en de administratiekosten overeenkomen.

Dergelijke formules kunnen onder meer bestaan in de aanrekening van een forfaitair bedrag per zaak of per zaak per aanleg; Indien er op basis van een vaste prijsopgave wordt gewerkt, zijn kosten aan derden (cfr. supra) nooit in de prijsofferte inbegrepen – tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.

De kosten die YPRIUS ADVOCATEN heeft voorgeschoten aan derden, zoals griffies, hypotheekkantoren, registratiekantoren, officiële of officieuze databanken, derde-advocaten, gerechtsdeurwaarders, notarissen, vertalers, accountants, revisoren, deskundigen en (binnenlandse en buitenlandse) instanties, worden onder de post kosten afzonderlijk aangerekend op basis van de werkelijk gedragen kosten (meer btw indien van toepassing).

§3. YPRIUS ADVOCATEN behoudt zich het recht voor om aan de cliënt voor de aanvang van en in de loop van zijn werkzaamheden een provisie te vragen d.m.v. een provisiestaat en om pas haar werkzaamheden aan te vatten respectievelijk voort te zetten of kosten voor te schieten na de betaling ervan. Onder een staat van kosten en erelonen in deze voorwaarden wordt eveneens een provisiestaat verstaan.

Een provisie is een forfaitair bedrag dat de cliënt betaalt aan YPRIUS ADVOCATEN voorafgaand aan een tussentijdse staat of eindstaat. Die provisie kan betrekking hebben op reeds geleverde prestaties of voorgeschoten kosten, of kan een voorschot zijn op nog te leveren prestaties of te maken kosten, of een combinatie van beide. In de tussentijdse staat of eindstaat worden de provisies op het totale bedrag in mindering gebracht.

§4. De vermelding van een staat van een factuur in de boekhouding van BV ADVOCAAT CURD VANACKER of mr. Marie-Hélène DEBAERE geldt als bewijs van verzending ervan en ontvangst door de bestemmeling.

§5. Indien de cliënt niet akkoord gaat met een factuur dient hij deze op straffe van verval van recht binnen de acht dagen na factuurdatum schriftelijk en gemotiveerd te protesteren.

§6. Tenzij anders overeengekomen werd, zijn alle ereloonstaten betaalbaar op de zetel van BV ADVOCAAT CURD VANACKER of mr. Marie-Hélène DEBAERE, zonder korting, binnen 15 dagen na factuurdatum.

Indien een staat van erelonen en kosten niet betaald wordt tegen de vervaldag van de staat heeft BV ADVOCAAT CURD VANACKER of mr. Marie-Hélène DEBAERE, zonder de cliënt voorafgaand aangetekend in gebreke te moeten stellen, het recht om verwijlintresten aan een intrestvoet van 10 % aan te rekenen vanaf de factuurdatum tot op de datum van volledige betaling evenals het recht om een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het laattijdig betaalde bedrag aan te rekenen, onverminderd haar recht op de gerechtskosten (inclusief de toepasselijke rechtsplegingsvergoeding), moest een gerechtelijke invordering volgen.

Tevens heeft YPRIUS ADVOCATEN in dit geval het recht hetzij om de uitvoering van haar werkzaamheden in alle dossiers met de betrokken cliënt te schorsen tot op het ogenblik dat alle staten integraal betaald zijn, hetzij om de globale samenwerking met de cliënt met onmiddellijke ingang te beëindigen.

YPRIUS ADVOCATEN is niet aansprakelijk – evenmin als hun deelgenoten of advocaten - voor schade die zou voortvloeien uit de schorsing van haar werkzaamheden of de beëindiging van haar overeenkomst met de cliënt.

§6. Indien YPRIUS ADVOCATEN in een zaak de belangen van meerdere cliënten behartigt, zijn al deze cliënten hoofdelijk en ondeelbaar gehouden tot betaling van de staten van erelonen en kosten die betrekking hebben op deze zaak (desgevallend vermeerderd met de aanhorigheden vermeld in §5 en alle invorderingskosten), en dit ongeacht aan welke cliënt YPRIUS ADVOCATEN haar facturen heeft opgemaakt.

9. Derdengelden.

§1. YPRIUS ADVOCATEN stort alle bedragen die zij voor haar cliënt ontvangt binnen een redelijke tijd door aan de cliënt. Indien YPRIUS ADVOCATEN een bedrag niet onmiddellijk kan doorstorten, verwittigt zij de cliënt van de ontvangst van het bedrag en brengt zij hem op de hoogte van de reden waarom het bedrag niet wordt doorgestort.

§2. YPRIUS ADVOCATEN mag op de bedragen die zij ontvangt voor rekening van de cliënt sommen inhouden tot dekking van de bedragen die de cliënt aan haar verschuldigd is. Zij brengt de cliënt hiervan op de hoogte.

§3. YPRIUS ADVOCATEN stort alle bedragen die zij van de cliënt ontvangt voor rekening van derden onmiddellijk door aan deze derden.

10. Klachten.

Indien u een klacht hebt over ons kantoor of ontevreden bent over de behandeling van uw zaak, is het wenselijk deze eerst te bespreken met de advocaat die uw zaak behandelt.

11. Aansprakelijkheid.

§1. Het kantoor is verzekerd in beroepsaansprakelijkheid via de West-Vlaamse balie. De beroepsaansprakelijkheid van de advocaten werkzaam bij YPRIUS ADVOCATEN is onder deze polis beperkt tot het verzekerde bedrag van € 1.250.000,00 per schadegeval.

De verzekerde activiteiten binnen deze polis zijn beperkt tot: Alle activiteiten eigen aan het beroep van advocaat - Activiteiten als scheidsrechter in juridische geschillen - Taxatie van erelonen op vraag van rechtbanken - Advocaat-bemiddelaar en advocaat-schuldbemiddelaar - Advocaat-syndicus in overeenstemming met het reglement van de OVB - Lasthebber ad hoc voor rechtspersonen in strafzaken - Gerechtelijke mandaten: voorlopig bewindvoerder, voogd of toeziend voogd, voogd ad hoc, curator van onbeheerde nalatenschappen, schuldbemiddelaar bij collectieve schuldenregeling.

§2. De cliënt aanvaardt voormelde verzekering van YPRIUS ADVOCATEN en haar advocaten voldoende en aanvaardt dat de vergoeding van de schade die hij lijdt ten gevolge van een (zelfs grove) beroepsfout van YPRIUS ADVOCATEN en/of haar advocaten en/of aangestelden wordt beperkt tot het bedrag waarvoor YPRIUS ADVOCATEN VANACKER en haar advocaten onder voormelde polis effectief gedekt en verzekerd zijn.

§3. Indien de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar de schade niet dekt, wordt de globale aansprakelijkheid van YPRIUS ADVOCATEN, haar advocaten en aangestelden, zowel contractueel als buitencontractueel, beperkt in hoofdsom, kosten en intresten tot het bedrag excl. btw dat werd aangerekend in het dossier waarin de aansprakelijkheid wordt weerhouden, en bij gebreke aan dergelijk dossier tot maximaal € 5000,00 per schadegeval.

§4. YPRIUS ADVOCATEN en haar advocaten kunnen onder geen enkel beding aansprakelijk gesteld worden voor indirecte schade, gevolgschade, gebruiksderving of winstderving geleden door de cliënt of door derden.

§5. Onverminderd voorgaande zijn YPRIUS ADVOCATEN en haar advocaten niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van derden die worden ingeschakeld bij de uitvoering van hun dienstverlening, indien hen opdracht werd verleend namens en voor rekening van de cliënt. In zodanig geval kan YPRIUS ADVOCATEN derhalve ook niet hoofdelijk of ondeelbaar gehouden zijn met dergelijke derde tot betaling van welkdanige vergoeding aan de cliënt.

§6. Niettegenstaande YPRIUS ADVOCATEN redelijke inspanningen levert om haar e-mails en bijlagen te vrijwaren van virussen of andere defecten die computers of een IT systeem kunnen affecteren, blijft het de verantwoordelijkheid van de cliënt om ervoor te zorgen dat gepaste maatregelen bestaan teneinde de computers en het IT systeem van de cliënt tegen dergelijke virussen of defecten te beschermen. YPRIUS ADVOCATEN aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enig verlies of schade die het gevolg is van het ontvangen of gebruiken van elektronische communicatie afkomstig van YPRIUS ADVOCATEN.

Tenzij de cliënt ons andere instructies geeft, wordt ervan uitgegaan dat de cliënt akkoord gaat met communicatie via e-mail. Dit houdt ook communicatie over vertrouwelijke informatie in. De cliënt wordt erop gewezen e-mail communicatie niet helemaal veilig of foutloos is.

12. Intellectuele eigendomsrechten.

Het is de cliënt niet toegestaan om de door YPRIUS ADVOCATEN gemaakte adviezen, nota's, contracten, processtukken, documenten en alle andere intellectuele werkzaamheden ongeacht in welke vorm, zonder haar voorafgaandelijke schriftelijke toestemming, zelf of met behulp van derden openbaar te maken of op welke wijze ook te gebruiken, andere dan in het kader van de aan YPRIUS ADVOCATEN toegekende opdracht.

13. Beëindiging.

§1. Zowel de cliënt als YPRIUS ADVOCATEN hebben het recht om de overeenkomst te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder motivering te beëindigen.

De cliënt is in dit geval verplicht om alle werkzaamheden en kosten tot op de datum van beëindiging van de overeenkomst te voldoen. YPRIUS ADVOCATEN maakt een slotfactuur op en bezorgt deze aan de cliënt.

Voor zover wettelijk en deontologisch toegestaan kan YPRIUS ADVOCATEN zich beroepen op haar retentierecht alvorens haar dossier aan de cliënt over te maken.

§2. YPRIUS ADVOCATEN is niet aansprakelijk voor schade die zou voortvloeien uit de beëindiging van haar overeenkomst met de cliënt.

14. Archivering.

YPRIUS ADVOCATEN archiveert na beëindiging van elke opdracht het dossier en bewaart dit vervolgens voor een periode van vijf jaar. Originele documenten kunnen aan de cliënt terugbezorgd worden en dienen desgevallend door hem te worden gearchiveerd. Na voormelde periode van vijf jaar heeft YPRIUS ADVOCATEN het recht om het dossier te vernietigen.

15. Wijziging algemene voorwaarden.

YPRIUS ADVOCATEN behoudt zich het recht voor om de algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen.

16. Toepasselijk recht en bevoegde rechter.

§1. Alle overeenkomsten tussen YPRIUS ADVOCATEN en de cliënt zijn uitsluitend onderworpen aan het Belgische recht.

§2. Partijen regelen hun geschillen bij voorkeur minnelijk.

§3. Voor ereloongeschillen bestaat een buitengerechtelijke geschillenregeling via de west-Vlaamse balie.

§4. Uitsluitend de rechtbanken van de zetel van YPRIUS ADVOCATEN zijn bevoegd om kennis te nemen van enig geschil tussen YPRIUS ADVOCATEN en de cliënt.