Debiteurenbeheer

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle relaties tussen YPRIUS ADVOCATEN en haar cliënten, leveranciers, partners, prospecten en tegenpartijen.

1. Verwerkingsverantwoordelijke.

De verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens is BV Advocaat Curd Vanacker, met zetel te 8900 Ieper, Korte Torhoutstraat 23 (T. 057 40 09 92, curd.vanacker@yprius.be)

Wij handelen in overeenstemming met de Verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (hierna ook de "GDPR") en met deze Privacyverklaring.

Daarnaast omvat onze deontologie eveneens heel wat verplichtingen inzake de bescherming van persoonsgegevens.

Wij respecteren uiteraard ook onvoorwaardelijk ons beroepsgeheim, dat niet alleen deel uitmaakt van onze deontologie (art. 18 e.v. Codex deontologie voor advocaten), maar ook wettelijk verankerd is.

2. Welke persoonsgegevens verwerken wij?

​YPRIUS ADVOCATEN verzamelt en verwerkt verschillende categorieën van persoonsgegevens, zoals onder meer identificatie- en contactgegevens, financiële en boekhoudkundige gegevens, familiale gegevens, gegevens over uw gerechtelijk verleden, …. Steeds in functie van wat noodzakelijk is in een specifiek dossier.

De persoonsgegevens kunnen betrekking hebben op u in uw hoedanigheid van cliënt of medecontractant van ons kantoor, maar ook op u als medecontractant of tegenpartij van één van onze cliënten.

Het gaat (niet limitatief) over de navolgende gegevens:

Algemene persoonsgegevens: voor- en achternaam, geslacht, geboorteplaats – en datum, adresgegevens, rijksregisternummer, ondernemingsnummer, telefoonnummer, e-mailadres en alle andere persoonsgegevens die u ons verstrekt of die ons verstrekt worden door derden in het kader van onze dienstverlening.

Gevoelige persoonsgegevens: financiële gegevens m.i.v. rekeninguittreksels, bankrekeningnummers, jaarrekeningen, ... , gegevens van minderjarigen

Bijzondere persoonsgegevens: strafrechtelijk verleden, feiten of veroordelingen, gegevens van personen jonger dan 16 jaar

Persoonsgegevens waaruit ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, of het lidmaatschap van een vakbond blijken, en verwerking van genetische gegevens, biometrische gegevens met het oog op de unieke identificatie van een persoon, of gegevens over gezondheid, of gegevens met betrekking tot iemands seksueel gedrag of seksuele gerichtheid.

Wij verzamelen en verwerken zowel persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden verstrekt, als gegevens die wij via een andere weg bekomen.

Wij maken geen gebruik van geautomatiseerde gegevensverwerking.

Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt met het oog op het bereiken van verschillende doelen, waaronder het voeren van onze algemene en financiële administratie, het beheer van ons klanten- en leveranciersbestand, het verschaffen van een correcte dienstverlening en de goede uitvoering van onze overeenkomsten.

Yprius Advocaten verwerkt niet meer gegevens dan nodig.

3. Waarvoor worden de persoonsgegevens verwerkt?

3.1 Verwerkingsgronden.

A. Wettelijke en deontologische verplichtingen.

  • Om te voldoen aan de verplichtingen die worden opgelegd aan de verwerkingsverantwoordelijke in het kader van een wettelijke of administratieve verplichting.
  • Om te voldoen aan de bepalingen opgenomen in het gerechtelijk wetboek, deontologische code, de antiwitwaswetgeving en fiscale en boekhoudkundige verplichtingen.

B. Noodzakelijk voor de uitvoering van de dienstverlening.

  • Voor het contacteren van cliënten, leveranciers, tegenpartijen,
  • Voor het opmaken van overeenkomsten en procedurestukken

C. Gerechtvaardigd belang.

Verdedigen van de belangen van onze cliënten (in rechte), maar ook voor andere gerechtvaardigde belangen die wij of onze cliënten, leveranciers of andere derden kunnen hebben bij het verwerken van de persoonsgegevens.

D. Algemeen belang.

Om te voldoen aan de antiwitwaswetgeving.

E. Toestemming.

​Van toepassing op:

  • Het plaatsen van testimonials op de website
  • Het gebruik van cookies

3.2 Manier van verwerken.

De confidentialiteit van uw gegevens is belangrijk voor ons. Uw gegevens worden steeds vertrouwelijk behandeld, niet verhandeld, verkocht, verhuurd of doorgegeven aan derden buiten de contractuele relatie of een specifieke opdracht.

De gegevens worden steeds bewaard binnen de EU of binnen de grenzen van een land dat passende waarborgen biedt ingevolge een adequaatheidsbesluit overeenkomstig artikel 45 GDPR. Om haar diensten te kunnen aanbieden laat de verwerkingsverantwoordelijke zich mogelijks bijstaan door een selectief aantal verwerkers. Indien zij toegang hebben tot uw persoonsgegevens wordt met hen de nodige garanties bekomen overeenkomstig de GDPR.

Eveneens kunnen in het kader van de uitvoering van de dienstverlening gegevens gedeeld worden met de partijen in de procedure of hun raadsman, de rechtbank, notarissen, gerechtsdeurwaarders, gerechtsdeskundigen, overheidsinstanties, ….

3.3 Hoe lang houden wij uw persoonsgegevens bij.

Wij houden uw persoonsgegevens zo lang bij als vereist is om te voldoen aan onze wettelijke en/of deontologische verplichtingen, om onze diensten op een correcte manier te verlenen of omdat we een gerechtvaardigd belang hebben om uw persoonsgegevens (langer) bij te houden.

4. Veiligheidsmaatregelen.

​YPRIUS ADVOCATEN heeft veiligheidsmaatregelen genomen die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens. ​

In geen geval kan YPRIUS ADVOCATEN aansprakelijk worden gesteld voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van uw persoonsgegevens.

​5. Uw rechten.

U hebt het recht om op elk moment kennis te nemen van uw persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat YPRIUS ADVOCATEN van uw persoonsgegevens maakt.

U bent vrij om uw persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan YPRIUS ADVOCATEN.

Daarnaast heeft u steeds het recht om YPRIUS ADVOCATEN te verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. U aanvaardt dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten mogelijks niet leverbaar zijn.

U mag eveneens vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.

U beschikt over een recht van verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen.

Daarnaast hebt u steeds het recht om u te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing.

U beschikt over het recht om de persoonsgegevens die door u verstrekt zijn aan YPRIUS ADVOCATEN over te laten dragen.

Voor zover de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt u over het recht om die toestemming in te trekken.

U kan uw rechten uitoefenen door YPRIUS ADVOCATEN te contacteren, hetzij per e-mail naar info@yprius.be, per post naar YPRIUS ADVOCATEN, Korte Torhoutstraat 23 , 8900 Ieper of door gebruik te maken van het contactformulier op de website, mits het bijvoeging van een kopie van de voorzijde van uw identiteitskaart of een soortgelijk document aan de hand vanwaar u kan worden geïdentificeerd.

U over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, e-mail: contact@apd-gba.be.

​6. Wijzigingen.

​De verwerkingsverantwoordelijke behoudt zich het recht voor om dit privacybeleid op enig moment te wijzigen door kennisgeving hiervan aan gebruikers op deze pagina. ​